ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       

                โรงเรียนบ้านตะโนน  ตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านตะโนน  ตำบลแจนแวน  อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2462    เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนายน้อย  แก่นดี  เป็นครูใหญ่คนแรก   มีหมู่บ้านในเขตบริการ  4  หมู่บ้านคือ

     1.   หมู่ที่  4  บ้านพราน 

     2.  หมู่ที่  5  บ้านตะโนน 

     3.   หมู่ที่  7  บ้านสนวน 

     4.  หมู่ที่  11  บ้านตะโนน

                เปิดเรียนครั้งแรก  ใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพมงคล  เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดเทพมงคล   ในปีต่อมาได้ย้ายไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราวทางทิศใต้ของหมู่บ้านเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  และศาลาการเปรียญคับแคบ  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านตะโนน  เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ระยะหนึ่งก็ประสบกับภัยธรรมชาติ  และโจรผู้ร้ายชุกชุมจึงได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่วัดเทพมงคลอีกครั้งหนึ่ง

                ต่อมาคณะกรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนมีมติให้จัดหาสถานที่ใหม่เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร  ในที่สุดก็ได้ที่ดินด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  เนื้อที่  7  ไร่  3  งาน  92  ตาราวา  โดยมีอาณาเขตด้านทิศเหนือจดทางสาธารณะประโยชน์  ทิศใต้จัดที่ดินของนายสี  สมสุข  ทิศตะวันออกจดหมู่บ้านตะโนน  และทิศตะวันตกจดที่ดินของนายสี  สมสุข  ในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน  3  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนายปรีชา  กาบทอง  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีนายทองหลาง  ไตรปาน  และนายสุโขทัย  เครือศรีเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา  24  คน  นักเรียน  533  คน